Laboratorium MED-LAB posiada wpis do
Krajowej Izby Dia­gno­stów La­bo­ra­to­ryj­nych

Nasi specjaliści z dziedziny medycznej analityki la­bo­ra­to­ryj­nej zdobywali kwalifikacje w re­no­mo­wa­nych pla­ców­kach Śląska i Zagłębia. Za­pew­nia­my fachową obsługę i szyb­ką re­ali­za­cję zleceń. Krew pobieramy od osób dorosłych oraz dzieci.

Z myślą o najmłodszych

Nasze la­bo­ra­to­rium to la­bo­ra­to­rium przy­ja­zne dzieciom, dlatego badania dla naj­młod­szych pacjentów wy­ko­nu­je­my z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­nich mi­kro­me­tod. Pobranie krwi z paluszka z wy­ko­rzy­sta­niem jed­no­ra­zo­wych na­kłu­wa­czy oraz od­po­wied­nich probówek odbywa się niemal bez­bo­le­śnie, co pozwala ogra­ni­czyć stres maluchowi jak i rodzicom. Na­gra­dza­my naszych małych pacjentów.

Przypadki szczególne

Po wcze­śniej­szym ustaleniu, możliwe jest pobranie materiału w miejscu za­miesz­ka­nia pacjenta. Kobiety ciężarne przyj­mu­je­my poza ko­lej­no­ścią.

Profile badań

 • Morfologia
 • OB
 • Lipidogram (cholesterol całkowity, HDL, LDL, trójglicerydy)
 • Glukoza
 • ALAT
 • Aspat
 • Kreatynina
 • Jonogram
koszt: 146 zł
z rabatem: 124 zł
 • Badanie ogólne moczu
 • Jonogram
 • Mocznik
 • Kreatynina
 • Kwas moczowy
 • Białko całkowite
koszt: 93 zł
z rabatem: 79 zł
 • Alat
 • Aspat
 • ALP
 • GGTP
 • Bilirubina całkowita
 • Antygen HBs
 • p/c anty-HCV
koszt: 60 zł
z rabatem: 51 zł
koszt: 120 zł
z rabatem: 102 zł
 • TSH
 • FT3
 • FT4
 • Anty-TPO
 • Anty-TG
koszt: 85 zł
z rabatem: 72 zł
koszt: 165 zł
z rabatem: 140 zł
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu wraz z badaniem osadu
 • OB
 • Glukoza
 • Cholesterol
 • Trójglicerydy
 • Żelazo
 • Magnez
 • Alat
 • Kreatynina
 • TSH
koszt: 125 zł
z rabatem: 106 zł
koszt: 150 zł
z rabatem: 127 zł
 • Morfologia krwi
 • Badanie ogólne moczu wraz z badaniem osadu
 • OB
 • Glukoza
 • Cholesterol
 • Trójglicerydy
 • Alat
 • Aspat
 • Kwas moczowy
 • Kreatynina
 • TSH
 • PSA
koszt: 121 zł
z rabatem: 102 zł
koszt: 172 zł
z rabatem: 146 zł