Punkt pobrań krwi MED-LAB Zapewniamy fachową i szybką
realizację zleceń

Nasi specjaliści z dziedziny medycznej analityki la­bo­ra­to­ryj­nej zdobywali kwalifikacje w re­no­mo­wa­nych pla­ców­kach Śląska i Zagłębia. Za­pew­nia­my fachową obsługę i szyb­ką re­ali­za­cję zleceń. Krew pobieramy od osób dorosłych oraz dzieci.

Z myślą o najmłodszych

Nasze la­bo­ra­to­rium to la­bo­ra­to­rium przy­ja­zne dzieciom, dlatego badania dla naj­młod­szych pacjentów wy­ko­nu­je­my z za­sto­so­wa­niem od­po­wied­nich mi­kro­me­tod. Pobranie krwi z paluszka z wy­ko­rzy­sta­niem jed­no­ra­zo­wych na­kłu­wa­czy oraz od­po­wied­nich probówek odbywa się niemal bez­bo­le­śnie, co pozwala ogra­ni­czyć stres maluchowi jak i rodzicom. Na­gra­dza­my naszych małych pacjentów.

Przypadki szczególne

Po wcze­śniej­szym ustaleniu, możliwe jest pobranie materiału w miejscu za­miesz­ka­nia pacjenta. Kobiety ciężarne przyj­mu­je­my poza ko­lej­no­ścią.

Krew pobieramy
w poniedziałki, środy i piątki
od 8:00 do 9:30