Poradnia ortopedyczna

W naszej placówce ortopedią i trau­ma­to­lo­gią narządu ruchu dorosłych oraz dzieci zajmują się lekarze pracujący na co dzień w Szpitalu Kli­nicz­nym nr 7 w Ka­to­wi­cach (Ka­to­wi­ce­-Ocho­jec). To właśnie dzięki temu, że są oni pa­sjo­na­ta­mi medycyny, a jed­no­cze­śnie pracują w liczącej się na arenie mię­dzy­na­ro­do­wej Klinice, możemy za­ofe­ro­wać naszym pacjentom dostęp do naj­now­szej wiedzy medycznej, jak również naj­no­wo­cze­śniej­szych i naj­sku­tecz­niej­szych metod leczenia (uczest­ni­czą w licznych kursach, szko­le­niach i kon­fe­ren­cjach). Nasi kon­sul­tan­ci są wspó­łau­to­ra­mi licznych pu­bli­ka­cji naukowych za­miesz­czo­nych w pre­sti­żo­wych cza­so­pi­smach krajowych i za­gra­nicz­nych. Współ­pra­cu­je­my również z do­świad­czo­ny­mi fi­zjo­te­ra­peu­ta­mi, którzy w razie ko­niecz­no­ści od­po­wied­nio za­opie­ku­ją się naszym pacjentem.

W celu mak­sy­mal­ne­go podnie­sie­nia komfortu dla naszych pacjentów obiekt do­sto­so­wa­li­śmy dla potrzeb osób nie­peł­no­praw­nych jak również stwo­rzy­li­śmy parking bez­po­śred­nio przed budynkiem.

Lekarz: Michał Łaszczyca

spe­­cja­­li­­sta w dzie­dzi­nie ortopedii i trau­­ma­­to­­lo­gii narządu ruchu

Pracuje w Szpitalu Kli­­ni­cz­nym nr 7 Śląskiego Uni­­we­r­sy­­te­­tu Me­­dy­cz­ne­­go w  Ka­­to­­wi­­cach, Gó­r­no­­ślą­­skie­go Centrum Me­­dy­cz­ne­­go im. prof. Leszka Gieca. Za­­tru­d­nio­­ny na sta­­no­­wi­­sku asystenta Katedry i Kliniki Ortopedii i Trau­­ma­­to­­lo­­gii Narządu Ruchu Śląskiego Uni­­we­r­sy­­te­­tu Me­­dy­cz­ne­­go w Ka­­to­­wi­­cach od 2006 roku.

Za­in­te­re­so­wa­nia
 • Ar­tro­sko­pia
 • USG or­to­pe­dycz­ne
Do­świad­cze­nie w zabiegach ope­ra­cyj­nych
 • ar­tro­sko­pia stawu ko­la­no­we­go (re­kon­struk­cja łąkotek, re­kon­struk­cja w nie­sta­bil­no­ści rzepki, re­kon­struk­cje więzadeł krzy­żo­wych)
 • ar­tro­sko­pia stawu skokowego
 • ar­tro­sko­pia barku (re­kon­struk­cje po zwich­nię­ciach i w nie­sta­bil­no­ści barku, leczenie ope­ra­cyj­ne uszkodzeń ścięgien mięśni stożka rotatorów)
 • en­do­pro­te­zo­pla­sty­ka stawu ko­la­no­we­go
 • en­do­pro­te­zo­pla­sty­ka stawu bio­dro­we­go
 • en­do­pro­te­zo­pla­sty­ka stawu skokowego
 • en­do­pro­te­zo­pla­sty­ka stawu łok­cio­we­go
 • en­do­pro­te­zo­pla­sty­ka barku
 • ze­spo­le­nie odłamów kostnych w zła­ma­niach
 • prze­szczep ścięgna
Pu­bli­ka­cje naukowe
 • 2015: Łaszczyca Michał, Kusz Damian, Woj­cie­chow­ski Piotr, Szmigiel Adam, Wójcik Michał, Kusz Marcin. Medical and Economic Advan­ta­ges of Po­sto­pe­ra­ti­ve Blood Salvage in Total Knee Re­pla­ce­ment. Ortop Traumatol Rehabil. 2015 Dec 29;17(6):603-10. doi: 10.5604/ 15093492.1193017.

 • 2007: Kopeć Konrad, Kusz Damian, Woj­cie­chow­ski Piotr, Cieliński Łukasz, Łaszczyca Michał. Or­tho­pa­edic problems in patients affected by al­kap­to­nu­ria. A case report. Ortop Traumatol Rehabil. 2007 Mar-Apr;9(2):206-14.

Lekarz ortopeda przyjmuje po wcze­śniej­szym umówieniu terminu wizyty.