Dla lekarzy

W przypadku zawarcia umowy na świad­cze­nie usług dia­gno­stycz­nych, ceny badań jak również szczegóły dotyczące warunków współ­pra­cy są ustalane in­dy­wi­du­al­nie.

W ramach współ­pra­cy oferujemy:

  • od­bie­ra­nie pobranego materiału i do­star­cza­nie wyników dnia na­stęp­ne­go
  • do­star­cza­nie wyników w trybie CITO drogą elek­tro­nicz­ną
  • do­star­cza­nie od­po­wied­nich probówek do pobrania materiału
  • wy­kwa­li­fi­ko­wa­ną osobę do po­bie­ra­nia materiału lub ewen­tu­al­ne prze­szko­le­nie w tym kierunku
  • wszelkie niezbędne materiały po­moc­ni­cze